24 januari 2017 - Op 24 januari 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel om de Arbeidsomstandighedenwet te wijzigen. Het voorstel is als hamerstuk afgedaan. De gewijzigde Arbowet bevat een aantal wijzigingen die een wettelijk kader bieden voor verbetering van de arbodienstverlening. Daaronder vallen onder meer:

  • minimumeisen voor het basiscontract met de arbodienstverlener;
  • versterking van de positie van de preventiemedewerker en samenwerking met de arbodienstverleners;
  • verduidelijking adviserende rol van de bedrijfsarts;
  • werknemers krijgen vrije toegang tot de bedrijfsarts en recht op een second opinion.

Nadat de invoering van de vernieuwde Arbowet twee keer is uitgesteld, zal het wetsvoorstel nu definitief in werking treden op 1 juli 2017. Voor lopende contracten met arbodienstverleners zal na het ingaan van de wetswijziging een overgangsperiode van één jaar gelden.