Algemene leveringsvoorwaarden voor dienstverlening 

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze voorwaarden worden verstaan onder:
1.1. Opdrachtgever: degene die de opdracht aan Verzuimmanagement op Maat (hierna te noemen VMOM) verstrekt;

1.2. VMOM: opdrachtnemer die de opdracht uitvoert, zoals deze is overeengekomen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.

1.3. Opdracht: het door VMOM ten behoeve van opdrachtgever leveren van diensten op het gebied van verzuimbegeleiding in de meest ruime zin.

1.4. Overeenkomst: het rechtsgeldend vastleggen van de verplichtingen van opdrachtgever en VMOM in een bindend document.

Artikel 2. Toepassing en reikwijdte

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die opdrachtgever en VMOM met elkaar aangaan. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten met VMOM waarbij voor de uitvoering daarvan derden worden betrokken. Tevens zijn de algemene voorwaarden van toepassing op de offertes die uit naam van VMOM worden uitgebracht.

2.2. Per opdracht kunnen aanvullende en/aof afwijkende voorwaarden van toepassing zijn, wanneer deze schriftelijk door partijen worden overeengekomen. De toepasselijkheid van (aanvullende en/of afwijkende) algemene of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Voorwaarden van opdrachtgever zijn enkel van toepassing indien dat uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen en deze door VMOM schriftelijk zijn aanvaard.

2.3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

Artikel 3. Grondslag offertes, opdrachtaanvaarding en uitvoering van de opdracht

3.1. In de offertes van VMOM wordt uitgegaan van de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte voor de opdrachtuitvoering benodigde informatie. Alle offertes zijn vrijblijvend en kunnen niet leiden tot enige verplichting of aansprakelijkheid van VMOM. De geldigheid van offertes is beperkt tot 30 dagen na uitgifte, tenzij schriftelijk anders is vermeld.

3.2. Een samengestelde prijsopgave verplicht VMOM niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aan offertes kunnen geen rechten worden ontleend voor toekomstige opdrachten.

3.3. Alleen een schriftelijke overeenkomst tussen VMOM en opdrachtgever bindt VMOM tot het uitvoeren van de overeengekomen opdracht. De overeenkomst heeft ten aanzien van het beoogde resultaat voor VMOM het karakter van een inspanningsverplichting. VMOM biedt geen garanties voor resultaten van de door haar verleende diensten. Aan offertes van VMOM kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3.4. De opdrachtgever stemt er mee in dat VMOM de opdracht zo nodig door derden in haar opdracht laat uitvoeren. Het bepaalde in artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

3.5 VMOM zal de te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

3.6. VMOM behoudt zich het recht voor om wijzigingen in een opdracht voor te stellen indien zij dit nodig acht voor het bereiken van het resultaat of in geval van overmacht. VMOM behoudt zich tevens het recht voor wijzigingen aan te brengen in organisatie en/of personele inzet.

Artikel 4. Ter beschikking stellen informatie

4.1. Om de uitvoering van de opdracht goed en tijdig te laten verlopen verstrekt de opdrachtgever alle door VMOM benodigde informatie uiterlijk 2 weken voor aanvang van de uitvoering van de opdracht, tenzij schriftelijk anders vastgelegd.

Artikel 5. Ter beschikkingstelling van medewerkers

5.1. Naast medewerkers van VMOM kunnen door VMOM ook derden betrokken worden bij de uitvoering van een opdracht. VMOM is te allen tijde vrij een medewerker te vervangen. VMOM zal zich maximaal inspannen om er voor te zorgen dat de vervangende medewerker over vergelijkbare kennis en kunde beschikt.

Artikel 6. Tarieven en kosten van de opdracht

6.1. De geldende tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen zijn opgenomen in de door VMOM aan de opdrachtgever verstrekte tarievenoverzicht. Tenzij anders vermeld zijn deze tarieven en kosten vermeld in euro’s en exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.

6.2. Tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders staat aangegeven zijn de tarieven bovendien exclusief de met de opdracht samenhangende kosten, zoals reis-en verblijfskosten, huur van ruimtes, secretariaats- en administratiekosten.

6.3 VMOM behoudt zich het recht voor jaarlijks haar prijzen aan te passen aan het prijsindexcijfer.

Artikel 7. Betalingsvoorwaarden

7.1. De betaling van de geleverde diensten dient te geschieden binnen de tussen VMOM en de opdrachtgever overeengekomen termijn, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan één maand, zullen de verschuldigde kosten maandelijks in rekening worden gebracht, tenzij anders is overeengekomen.

7.2. Bezwaar tegen de hoogte van de declaratie schort de betalingsverplichting niet op en
dient binnen 7 dagen na factuurdatum door opdrachtgever aan VMOM schriftelijk kenbaar te zijn gemaakt. Als blijkt dat het gefactureerde bedrag niet binnen de betalingstermijn van 14 dagen op de bankrekening van VMOM is bijgeschreven, is de opdrachtgever van rechtswege in gebreke en is de vordering van VMOM terstond opeisbaar.

7.3. Over het openstaande bedrag is de opdrachtgever vanaf het moment van schriftelijke ingebrekestelling tot en met de dag van algehele voldoening een contractuele vertragingsrente van 1% per maand verschuldigd, welke rente cumuleert per jaar. Indien terzake van de betaling van de declaratie door de opdrachtgever VMOM (buiten)-gerechtelijke incassomaatregelen dient te treffen, zijn alle daadwerkelijk door VMOM gemaakte daaraan verbonden kosten voor rekening van de opdrachtgever. Betalingen worden in de navolgende volgorde in mindering gebracht op vorderingen van VMOM: kosten, verschuldigde rente, hoofdsom van de oudste factuur.

7.4. Bij gebreke van tijdige betaling door de opdrachtgever behoudt VMOM zich tevens het recht voor de (verdere) uitvoering van haar verplichtingen terzake van de overeenkomst op te schorten of de lopende overeenkomst geheel of gedeeltelijk, zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden te verklaren, één en ander onverminderd de overige rechten van VMOM. Ontbinding van de overeenkomst ontslaat opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

7.5. Indien opdrachtgever en VMOM overeenkomen dat VMOM ten behoeve van de uit te voeren opdracht vooraf factureert (hierna te noemen: facturatie op voorschotbasis), schat VMOM de omvang van de in te voeren werkzaamheden gedurende de komende periode van 3-6 maanden in en brengt deze in rekening bij opdrachtgever.

7.6. VMOM verstrekt op maandbasis aan opdrachtgever een gespecificeerd overzicht van de door VMOM in die maand uitgevoerde werkzaamheden. VMOM vermeldt aan de opdrachtgever eventuele bijzonderheden die van invloed zijn op de omvang en aard van de werkzaamheden.

7.7. In geval van facturatie op voorschotbasis stuurt VMOM binnen één maand na afloop van de periode, een gespecificeerd overzicht aan opdrachtgever waaruit duidelijk blijkt hoe de daadwerkelijke uitgevoerde werkzaamheden zich hebben verhouden tot de vooraf ingeschatte werkzaamheden.

7.8. Indien de omvang van de daadwerkelijk uitgevoerde werkzaamheden groter is dan vooraf werd ingeschat, wordt het verschil door VMOM alsnog gefactureerd aan de opdrachtgever.

7.9. Indien de omvang van de daadwerkelijke uitgevoerde werkzaamheden kleiner is dan vooraf werd ingeschat, wordt het verschil door VMOM teruggestort op het rekeningnummer van de opdrachtgever via een creditnota.

7.10. De bepalingen onder 7.2 tot en met 7.4 zijn eveneens onverkort van toepassing bij facturatie op voorschotbasis.

Artikel 8. Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk

8.1. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning kan worden beïnvloed indien beide partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze en omvang van de opdracht en/of daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.

8.2. Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoeding beïnvloedt, zal VMOM dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk melden. De annulerings- kosten van mogelijk reeds gereserveerde accommodatie komen steeds voor rekening van de opdrachtgever.

8.3. Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever zal VMOM de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerkosten, dan zal VMOM opdrachtgever hieromtrent informeren. Eerst na akkoord van opdrachtgever zijn deze meerkosten voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 9. Ontbinding en annulering van een opdracht

9.1. Indien een opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldaan heeft aan de verplichtingen welke voor haar uit de overeenkomst voortvloeien is VMOM na ingebrekestelling gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst en met directe ingang van rechtswege te doen ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever.

9.2. In geval van betalingsonvermogen, aanvraag van faillissement, aanvraag van surséance van betaling, aanbieding van een crediteurenakkoord, beslaglegging of dreigende beslaglegging ten laste van de opdrachtgever, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever is de opdrachtgever direct in gebreke en kan VMOM de overeenkomst met directe ingang van rechtswege ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever zonder dat daartoe een opzegtermijn of ingebrekestelling is vereist.

9.3. Bij ontbinding van de overeenkomst, heeft VMOM recht op schadevergoeding. Deze schadevergoeding wordt mede vastgesteld aan de hand van de kosten verbonden aan de door VMOM in het kader van de overeenkomst reeds aangegane externe verplichtingen. VMOM houdt daarnaast in geval van een ontbinding aanspraak op betaling door de opdrachtgever van de declaraties voor de tot op het moment van de ontbinding verrichte werkzaamheden, waarbij de in het kader van de werkzaamheden tot stand gebrachte materialen ter beschikking zullen worden gesteld aan opdrachtgever.

9.4. Indien een opdracht wordt afgezegd, voor aanvang van de opdracht worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:
- binnen 4 tot 6 weken voor de aanvangsdatum: 10%
- binnen 1 tot 4 weken voor de aanvangsdatum: 25%

- binnen 7 dagen voor de aanvangsdatum: 50% van het verschuldigde factuurbedrag
- binnen 3 dagen voor aanvangsdatum of op een later tijdstip is het volledige factuurbedrag

verschuldigd.
Dit laat onverlet het recht van VMOM schadevergoeding te vorderen.

Artikel 10. Intellectueel eigendomsrecht

10.1. Alle door VMOM geleverde zaken, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot rapporten, adviezen, overeenkomsten, protocollen, software, (electronische) bestanden etc. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VMOM worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht. Genoemde zaken blijven eigendom van VMOM.

10.2. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VMOM is een opdrachtgever niet gerechtigd tot gebruikmaking van kennis, werkwijzen, aanpak en materialen. Evenmin mag één en ander worden doorverkocht of op andere wijze aan derden ter beschikking gesteld worden, voor welk doel dan ook.

10.3. VMOM behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 11. Vertrouwelijkheid

11.1. VMOM zal geheimhouding betrachten ten aanzien van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. VMOM zal in het kader van de opdracht alle voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.

11.2. De opdrachtgever zal zonder toestemming van VMOM aan derden geen mededelingen doen over de werkwijze van VMOM.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1. Aansprakelijkheid voor tekortkomingen kan slechts voortvloeien uit de in artikel 3 genoemde verplichtingen alsmede uit eventuele verplichtingen voor zover deze bij het aangaan van de overeenkomst door VMOM schriftelijk zijn toegezegd. De aansprakelijkheid voor directe schade veroorzaakt door tekortkomingen wordt begrensd tot het bedrag van het honorarium dat VMOM voor haar werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft ontvangen, met een maximum van € 5.000,- per opdracht.

12.2. Bij opdrachten met een looptijd langer dan een half jaar, geldt een verdere begrenzing
tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste 6 maanden, met een maximum van € 5.000,- per opdracht. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van VMOM in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

12.3. VMOM is nimmer aansprakelijk voor aanspraken van derden, voortvloeiend of verbandhoudend met door VMOM geleverde diensten.

12.4. VMOM zal bij inschakeling van derden voor de uit te voeren opdracht zorgvuldigheid betrachten. VMOM is voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.

12.5. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in de hier bedoelde zin dienen binnen twee maanden na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de rechten van de opdrachtgever komen te vervallen.

Artikel 13. Toepasselijk recht

13.1. Op elke overeenkomst tussen VMOM en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14. Geschillen

14.1. Indien tussen de opdrachtgever en VMOM een geschil optreedt, trachten partijen in minnelijk overleg tot een regeling te komen. Wanneer een regeling in der minne niet mogelijk is, zal het geschil door VMOM in eerste aanleg worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

Artikel 15. Overige voorwaarden

15.1. In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien beslist de directie van VMOM.

Artikel 16. Werking

16.1. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Utrecht, alwaar VMOM BV is ingeschreven onder nummer 69122733Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst. Tevens zijn deze algemene voorwaarden in digitale vorm beschikbaar op de website van VMOM (www.vmom.nl).